top of page

ALLGEMENE VOORWAARDEN

Servicevoorwaarden

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Floßverleih TreibGuT Niederlande

Dorpsstraat 88

6082 AR Buggenum, NL

 

 

1. Contract en contractpartner

Het contract komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van het aanbod in de vorm van een boekingsmail. De huurovereenkomst voor een vlot komt tot stand tussen vlotverhuurder TreibGuT Nederland, hierna te noemen verhuurder, en huurder. Het bestaat uit de bovengenoemde boekingsmail en de ter plaatse ondertekende verhuurverklaring door de huurder en een medewerker / exploitant van vlotverhuur TreibGuT Nederland.

Het contract sluit de overdracht of verhuur van het vlot aan derden en het vervoer van gevaarlijke goederen of stoffen uit.

2. Verplichtingen verhuurder

Het geboekte vlot wordt schoon, rijklaar en met volle tank aan de huurder overhandigd. De charterprijs is inclusief het gebruik van het vlot, de uitrusting en de bestaande aansprakelijkheidsverzekering.

Het vlot wordt op de eerste dag van de verhuur op het afgesproken tijdstip (zie huurovereenkomst) op de afgesproken basis overhandigd. Het tijdstip waarop de huurder het vlot overneemt kan wegens reparatie of andere werkzaamheden worden uitgesteld, er wordt een tijdsverschil van maximaal 4 uur afgesproken. Het terugbrengen van het vlot vindt plaats op de laatste dag van de verhuur op het afgesproken tijdstip (zie huurcontract). De verhuurder is niet aansprakelijk voor zaken die aan boord zijn vergeten of voor schade aan waardevolle zaken (zoals notebooks, camera's, gsm's, kleding etc.) veroorzaakt door water, benzine en dergelijke.

3. Verplichtingen van de huurder

De huurder verplicht zich met zorg om te gaan met het vlot en de uitrusting, tochten bij slecht zicht en nachtelijke tochten zijn niet toegestaan, verblijf op het dak van het vlot tijdens de tocht is niet toegestaan. Met populaire windsterktes vanaf 5 Bft. Verlaat de beschermende haven of een gelijkwaardige ankerplaats niet.

De huurder verbindt zich ertoe

• op de eerste huurdag op het afgesproken tijdstip op het station aanwezig te zijn, of anders de

Informeer telefonisch de operator / medewerkers ter plaatse over eventuele vertragingen.

• het vlot op de laatste huurdag tegen de afgesproken tijd (zie huurovereenkomst) op

Uitgangspunt in perfecte, schoongemaakte en opgeruimde staat voor retournering

klaar zijn

• Meld klachten over het vlot direct bij de basis en bij de overdracht of

Let op het retourprotocol. Klachten die later worden weergegeven, worden uitgesloten

• De bedrijfsmiddelen, zoals benzine, worden bij inlevering van het vlot naar verbruik in rekening gebracht.

• De staat van het vlot en de volledigheid van uitrusting en inventaris dienen bij oplevering en teruggave gecontroleerd te worden
controleer en bevestig met handtekening. De huurder dient eventuele schade aan het vlot of inventaris uiterlijk bij overhandiging van het vlot te melden. In geval van verzwijging kan hij hiervoor ook achteraf aansprakelijk worden gesteld.

Bij schade, aanrijdingen en gemiddelden of andere buitengewone incidenten (diefstal etc.) dient de verhuurder direct telefonisch op de hoogte te worden gesteld. In geval van schade aan het vlot of aan personen dient schriftelijk vastgelegd te worden en dient een tegenbevestiging van de havenmeester, arts of politie te worden overlegd.

Bij een ongeval of soortgelijke gevallen moet het vlot op een eigen lijn worden weggesleept of worden weggesleept. Er is geen afspraak over de sleep- of bergingskosten. U kunt ook voor anker gaan bij de kust in afwachting van de komst van de exploitant / medewerker van vlotverhuur TreibGuT Nederland voor reparaties aan boord. Keer indien nodig onmiddellijk terug naar de basis om reparatie mogelijk te maken.

Voor reparaties is doorgaans de goedkeuring van de verhuurder vereist. Uitgewisselde onderdelen moeten in ieder geval worden bewaard. Uitgaven voor reparaties die noodzakelijk waren als gevolg van materiaalslijtage worden door de verhuurder vergoed op vertoon van de factuur.

 

4. Aansprakelijkheid van de verhuurder

Verhuurder is jegens huurder en zijn bemanning alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet en grove schuld van verhuurder.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuistheden, wijzigingen of fouten in het ter beschikking gestelde nautisch materiaal, zoals B. zeekaarten en handleidingen. Aanspraken van huurder als gevolg van het niet bruikbaar zijn van het vlot door schade of totale storing veroorzaakt door huurder of een derde tijdens de huurperiode zijn uitgesloten.

 

5. Aansprakelijkheid van de huurder

Voor handelen en nalaten van huurder, waarvoor verhuurder door derden aansprakelijk wordt gesteld, houdt huurder verhuurder vrij van alle privaatrechtelijke en strafrechtelijke gevolgen, inclusief alle kosten van gerechtelijke vervolging. De huurder neemt het vlot op eigen risico over.

 

Indien huurder het vlot om welke reden dan ook op een andere dan overeengekomen plaats achterlaat, draagt ​​huurder alle kosten voor het terugbrengen van het vlot te water of te land. Indien de teruggave van het vlot de huurperiode overschrijdt, wordt het vlot pas geacht door de huurder te zijn teruggegeven bij aankomst op de afgesproken retourbasis.

 

Vertraagde teruggave van het vlot en onbruikbaarheid van het vlot door schuld van de huurder leiden tot schadeclaims van de verhuurder. Als het vlot te laat wordt ingeleverd, wordt er elk uur 25 euro in rekening gebracht.

 

Indien het vlot niet schoongemaakt wordt teruggebracht (zie overdrachtslijst), is een forfaitaire schoonmaakvergoeding van 30 euro verschuldigd.

 

Opgemerkt wordt dat het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering door de verhuurder niet leidt tot een ontheffing van aansprakelijkheid van de huurder voor die schade die niet onder de verzekering valt of waarvoor de verzekering zich uitdrukkelijk het regresrecht op de huurder heeft voorbehouden. . Dit geldt in het bijzonder voor schade als gevolg van grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of niet-naleving van de voorwaarden van het contract, evenals eventuele gevolgschade. De aansprakelijkheid van de huurder is niet beperkt tot het bedrag van de borgsom, maar komt overeen met het bedrag van de schade.

 

De te betalen borg bedraagt ​​300 euro per vlot.

6. Betaling, opname, no-show door de huurder

De huurprijs wordt betaald bij boeking en dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

Als er niet betaald wordt, verliest het huurcontract zijn geldigheid na de 2e herinnering (per e-mail).

Indien de huurder de verhuur niet kan aanvangen, zal hij dit terstond schriftelijk melden. Bij herroeping tot 3 weken voor aanvang van de huurperiode is 50% van de totale prijs verschuldigd. Bij annulering 1 week voor aanvang van de reis is 100% van de totale prijs verschuldigd. Als het vlot voor dezelfde periode aan iemand anders kan worden verhuurd, behoudt het vlotverhuurbedrijf TreibGuT zich het recht voor om administratiekosten van 45 euro in rekening te brengen.

7. Intrekking door de bevrachter of verlaging van de charterprijs in geval van laattijdige overdracht of defecten

Slecht weer geeft u geen recht op herroeping van het huurcontract. De verhuur vindt ook plaats als het regent. Bij hevige regen neemt het waterpeil van de Maas en de omliggende meren toe. Bij een te hoog waterpeil is het om veiligheidsredenen niet meer mogelijk om op de Maas te rijden.

Annulering van het contract is alleen mogelijk met restitutie van het betaalde bedrag vanaf windkracht 5bft.

Indien het vlot of tenminste een gelijkwaardig vervangingsvlot niet tijdig door de verhuurder ter beschikking wordt gesteld op de in het contract overeengekomen datum, kan de huurder zich uit dit contract terugtrekken met volledige terugbetaling van alle gedane betalingen.

Aanspraken op schadevergoeding door de huurder boven de huurprijs zijn uitgesloten. Indien de huurder zich niet terugtrekt uit het contract, behoudt hij zich het recht voor op terugbetaling van de pro rata huurprijs voor de tijd dat het vlot later werd overgedragen.

Schade aan het vlot en de uitrusting die geen invloed heeft op het vermogen van het vlot om te rijden en waardoor het vlot binnen redelijke grenzen kan blijven worden gebruikt, geeft de houder niet het recht om zich terug te trekken uit het contract. Ook in dit geval is een korting uitgesloten.

8. Bijkomende overeenkomsten / scheidbaarheidsclausule

Verlenging van de huurperiode is alleen mogelijk met toestemming van de verhuurder. Bij kennelijke fouten in de berekening van de vermelde huurprijs en de extra's hebben verhuurder en huurder het recht en de plicht om de huurprijs te corrigeren conform de geldende prijslijst zonder de rechtsgeldigheid van dit contract aan te tasten.

Mondelinge toezeggingen en nevenafspraken komen pas tot stand na schriftelijke bevestiging door verhuurder. Dit geldt ook voor het afzien van de schriftelijke vormvereiste. De informatie wordt naar beste weten verstrekt, maar zonder garantie.

De ondoelmatigheid van individuele voorschriften heeft geen invloed op de geldigheid van de rest van het contract. De partijen komen overeen om ondoelmatige regelgeving te vervangen door effectieve regelgeving die zo dicht mogelijk in de buurt komt.

9. Bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

Toepassing naar Nederlands recht.

Vlotverhuur TreibGuT Nederland Algemene voorwaarden, per 12.2018

bottom of page